Consultoria ambiental

L’equip de consultoria ambiental d’Aprèn ha dut a terme un gran nombre de treballs, tant pel que fa a projectes de caràcter pluridisciplinar com en àmbits de gran especialització relacionats amb la flora i els hàbitats, l’avaluació dels ecosistemes aquàtics o l’eficiència energètica.
Aprèn ha desenvolupat diverses Agendes 21 local i ha estat un dels primers equipts tècnics que han redactat Plans d’acció per l’energia sostenible (PAESC).

El PAESC és un pla local on s’analitza el consum energètic d’un municipi i es calcula les tones de gasos d’efecte hivernacle emeses, per conèixer així quina és la contribució local al canvi climàtic. A partir d’aquí, es descriuen accions organitzatives, tecnològiques i socials conduents a rebaixar el consum d’energia i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi. També es proposen mesures concretes per augmentar l’eficiència energètica dels equipaments municipals i per ampliar la instal·lació de sistemes d’obtenció d’energia basats en fonts renovables.

Treballs de consultoria

Descobreix els últims treballs de consultoria del medi d’Aprèn, Serveis Ambientals. Veure els projectes de consultoria

ESTUDI I AVALUACIÓ DEL MEDI NATURAL

Els àmbits dels estudis que realitza Aprèn comprenen:
  • Cartografia i avaluació de la vegetació, els hàbitats i el medi natural en general.
  • Inventari d’elements d’interès patrimonial d’un territori: arbres singulars, espècies protegides, hàbitats d’interès comunitari…
  • Seguiment i estudi d’espècies vegetals amenaçades.
  • Avaluació de l’estat ecològic i productiu de pastures.
  • Determinació de l’estat ecològic del medi fluvial en aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua.
  • Redacció de plans estratègics i plans de recuperació o conservació de la flora i els hàbitats.
  • Seguiment ambiental de projectes i el seu manteniment.
  • Assessorament ambiental i participació en la redacció d’estudis d’impacte ambiental i de plans especials urbanístics i altres elements del planejament urbanístic

La flora, la vegetació i els hàbitats són elements fonamentals del paisatge. El seu coneixement resulta imprescindible per a una correcte gestió del territori, tant des del punt de vista ecològic com des dels vessants productiu, social i d’eficiència en l’ús dels recursos. En aquest sentit, la importància dels cursos fluvials és especialment rellevant perquè vertebren el territori i tenen unes funcions ambientals insubstituïbles.

Apèn ofereix a enginyeries, tècnics forestals i estudis d’arquitectura i paisatgisme la seva expertesa en l’avaluació i la gestió dels hàbitats naturals i zones verdes urbanes i periurbanes.